Polityka prywatności

1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych serwisu internetowego https://www.profsemjonalni.pl we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. DANE OSOBOWE
2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Serwisu jest właściciel i operator serwisu.
2.2. Operator nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak np. Google Analytics.
2.3. Operator przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2.4. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.
2.5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników stron w innym celu niż wskazany w zdaniach poprzednich (takim jak marketing usług lub otrzymywanie informacji handlowej) odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
2.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od uzyskania zgody Użytkownika.
2.7. Przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
2.8. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania.
2.9. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

3. COOKIES („CIASTECZKA”)
3.1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików „cookies”.
3.2. Plik cookie to plik z informacją zapisywany przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika Serwisu. Tą informację serwer może odczytać w trakcie połączenia ze stronami internetowymi Serwisu z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani również żadnych informacji poufnych z jego komputera.
3.3. Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach „cookies” pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.4. Wyłączenie możliwości umieszczania plików „cookies” na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu niewłaściwie z jego przeznaczeniem.

5. Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwerem oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

6. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Operatora.

7. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności podmiotów, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.

8. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu i obowiązują po opublikowaniu.

9. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@profsemjonalni.pl